Nederlands Engels
Facebook Twitter RSS
programma's

Gesponsorde en bedrijfsbeurzen

Steeds meer bedrijven en instellingen zoals universiteiten en stichtingen ondersteunen het Fulbright-programma. Soms stellen zij daarbij speciale voorwaarden. In alle gevallen moet de aanvrager eerst zijn toegelaten tot het Fulbright-programma. Daarna volgt een besluit over sponsoring.

Netherland-America Foundation

De Netherland - America Foundation (NAF) is een in de Verenigde Staten gevestigde stichting, die beoogt de vriendschapsbanden tussen Nederland en de Verenigde Staten in stand te houden en te versterken. Sinds het jaar van oprichting (1921) heeft zij financiële steun verleend aan tal van projecten op het gebied van onderwijs en cultuur. Zij wordt financieel gesteund door bijdragen van individuele leden en donaties van het bedrijfsleven. De beurzen voor voortgezette studie in de Verenigde Staten worden mogelijk gemaakt door een nalatenschap van het echtpaar Wilhelmina en Leendert Reuvers en een bijdrage van de Wilhelmina Charitable Trust aan de Netherland-America Foundation.

Sinds 2002 worden de beurzen van de Netherland-America Foundation ter beschikking gesteld als Fulbright-beurzen. Voor deze zogenaamde Netherland - America Foundation - Fulbright beurzen gelden dezelfde voorwaarden als voor de reguliere Fulbright-beurzen.

U komt automatisch in aanmerking voor een Netherland-America Foundation-Fulbright beurs als u een gewone Fulbright-beurs aanvraagt.

Loyens & Loeff

Loyens & Loeff stelt jaarlijks een Fulbright-beurs ter beschikking aan een recent afgestudeerde rechtenstudent voor een LL.M programma aan een Amerikaanse universiteit. De beurs dekt het collegegeld (tuition fee), de internationale reiskosten en huisvestingskosten. Bovendien wordt een maandelijkse toelage uitgekeerd.

De ontvanger treedt na afloop van het studiejaar in dienst van de sponsor. De toekenning van deze beurs is mede afhankelijk van selectiegesprekken met vertegenwoordigers van het kantoor.

De beurs wordt verstrekt als een Fulbright-beurs. Dit houdt in dat de aanmeldingsprocedure en alle voorwaarden gelijk zijn aan die voor andere Fulbright-beurzen.

NAF - Fulbright beurs voor onderzoek kinderkanker

De Netherland America-Foundation sponsort elk jaar een Fulbright-beurs voor onderzoek naar kanker bij kinderen.

De beurs is bedoeld voor studenten die vóór vertrek de masteropleiding geneeskunde afsluiten en onderzoek willen doen op het gebied van de oncologie. Zij mogen niet meer studeren tijdens hun verblijf in de V.S.; hun onderzoek mag geen studiepunten opleveren. Ook studenten in andere studierichtingen die onderzoek (willen) doen dat direct is gerelateerd aan kanker bij kinderen zoals biomedische wetenschappen, farmacie en psychologie kunnen een aanvraag indienen. Voor hen geldt dat zij vóór vertrek hun Bachelor-opleiding afgesloten moeten hebben. Zij kunnen het onderzoek ook doen in het kader van hun Master-studie in Nederland. Voor alle studierichtingen geldt dat patiëntencontact niet is toegestaan, noch het toedienen van medicamenten. Het is dus uitsluitend een beurs voor onderzoek.

De beurs wordt gegeven voor een verblijf van minimaal zes maanden tot maximaal een studiejaar. Er zijn ook beurzen voor een kortere periode (drie tot zes maanden), maar voorwaarde voor deze beurzen is dat men in Nederland promovendus moet zijn. Zie hiervoor de website van het Fulbright Center onder de kop ‘Beurzen voor promovendi’.