Privacyverklaring

De Stichting Fulbright Commission the Netherlands gaat op een verantwoorde manier met persoonsgegevens om. Lees hieronder onze privacyverklaring.

Gebruik van gegevens voor programma’s

De Stichting Fulbright Commission the Netherlands verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de programma’s die het uitvoert en verkrijgt deze gegevens niet alleen van de deelnemers aan de programma’s, maar ook van personen en organisaties die geen onderdeel zijn van de Stichting Fulbright Commission the Netherlands. De Stichting Fulbright Commission the Netherlands stelt ten behoeve van de uitvoering van de verschillende programma’s persoonsgegevens ter beschikking aan externe instellingen en personen.

Aanvraagdossiers omvatten in de regel ook referentie- en aanbevelingsbrieven. Deze worden na ontvangst onderdeel van het persoonsdossier, evenals andere documenten zoals cijferlijsten, testscores, gezondheidsverklaringen. Ieder die wil deelnemen aan een programma van de Stichting Fulbright Commission the Netherlands gaat ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen door de Stichting Fulbright Commission the Netherlands.

 

Externe adviseurs en adviesorganen

De Stichting Fulbright Commission the Netherlands laat zich adviseren door externe organisaties, zoals de KNAW en NWO, en door individuele experts. Deze organisaties en individuen krijgen de beschikking over de gegevens van de aanvragers voor zover dat nodig is om tot een afgewogen oordeel over de aanvraag te komen.

 

Sponsoren en externe financiers

Personen die een beurs aanvragen die niet uit de eigen middelen van De Stichting Fulbright Commission the Netherlands wordt gefinancierd, dan wel ermee instemmen dat hun aanvraag voor financiering aan externe organisaties wordt voorgelegd, gaan ermee akkoord dat hun persoonsgegevens aan deze externe organisaties ter beschikking worden gesteld.

 

Instellingen in de V.S.

Ten behoeve van de uitvoering van de programma’s stelt de Stichting Fulbright Commission the Netherlands persoonsgegevens ter beschikking aan instellingen voor hoger onderwijs en andere instellingen en organisaties in de Verenigde Staten, waar de privacyvoorschriften van de Europese Unie niet van kracht zijn. Het indienen van een aanvraag voor deelname aan een programma houdt automatisch ook in dat de aanvrager ermee instemt dat zijn persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld aan deze instellingen. De Stichting Fulbright Commission the Netherlands draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de privacy is geregeld door deze instellingen.

 

Verwerking persoonsgegevens

Na ontvangst van een aanvraag, die in de regel bestaat uit een aanvraagformulier, cijferlijsten, aanbevelingsbrieven, motivatiebrief, curriculum vitae en eventuele ondersteunende documenten of bestanden zoals persoonlijk essay, al dan niet in digitale vorm, wordt een klein aantal basisgegevens opgeslagen in een geautomatiseerd bestand. Het aanvraagdossier zelf wordt als één geheel bewaard en indien nodig vermenigvuldigd, in zijn geheel of gedeeltelijk, voor doorzending aan leden van de selectiecommissie of adviserende organen.

Na afronding van de selectie worden de aanvraagdossiers in hun geheel bewaard in de Stichting Fulbright Commission the Netherlands. Exemplaren die zijn verzonden aan individuele experts worden na afronding van de selectie ingenomen en vernietigd. Voor exemplaren verzonden aan adviserende organisaties draagt de betreffende organisatie de verdere verantwoordelijkheid.

Aanvraagdossiers worden na enige jaren overgebracht naar het archief van het Roosevelt Study Center in Middelburg waar zij worden opgeslagen en zijn te raadplegen voor wetenschappelijk en historisch onderzoek. Publicatie van persoonsgegevens op grond van dergelijk wetenschappelijk onderzoek is alleen toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De basisgegevens die zijn opgeslagen in het databestand van de Stichting Fulbright Commission the Netherlands worden permanent bewaard om bij een eventuele volgende aanvraag tot een juist oordeel te komen over de aanvraag. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om het actuele adres van betrokkene te achterhalen ten behoeve van vieringen, deelname aan netwerken en wetenschappelijk onderzoek.

 

Verkoop van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van aanvragers worden nooit verkocht aan derden. Evenmin worden zij ter beschikking gesteld aan de media. Indien journalisten verzoeken in contact te komen met (ex-)deelnemers aan de programma’s van de Stichting Fulbright Commission the Netherlands, dan verstrekt de Stichting Fulbright Commission the Netherlands alleen de persoonsgegevens na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. In de regel zal de Stichting Fulbright Commission the Netherlands de betrokkene vragen zelf contact op te nemen met de journalist die om de gegevens heeft gevraagd.

 

Retourneren van aanvragen

Aanvraagdossiers worden na indiening niet aan de aanvrager geretourneerd. Wel kan de aanvrager tegen kostprijs (kosten kopieën plus verzendkosten) een afschrift van het aanvraagformulier ontvangen. Het betreft dan echter uitsluitend het door de aanvrager zelf ingediende formulier, de gewaarmerkte cijferlijsten en de testscores. Indien gewenst ontvangt de aanvrager kosteloos een kopie per e-mail van de basisgegevens zoals deze in het geautomatiseerde bestand zijn opgeslagen.

 

Aanbevelingsbrieven

Aanbevelingsbrieven worden nooit toegezonden aan de persoon die ze betreffen, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de persoon die de brief heeft geschreven. Evenmin worden aanbevelingsbrieven verzonden aan andere personen of organisaties dan waarvoor ze zijn bedoeld, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de persoon die de brief heeft geschreven.

 

Gebruik gegevens van bezoekers van de websites

De Stichting Fulbright Commission the Netherlands herleidt bezoekgegevens aan de door de Commission beheerde websites www.fulbright.nl en www.studereninamerika.nl niet tot personen en gebruikt gegevens die in theorie herleidbaar zijn tot personen, zoals IP-nummers, uitsluitend voor statistische doeleinden.

 

Nieuwsbrieven en mailinglijsten

Van ieder die zich aanmeldt voor een door de Stichting Fulbright Commission the Netherlands geproduceerde en gedistribueerde nieuwsbrief worden de persoonsgegevens opgeslagen in een geautomatiseerde bestand. Iedere abonnee kan zich op elk moment afmelden. Indien de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals deelname aan een programma of afname van een dienst, dan zullen de persoonsgegevens uit het bestand worden verwijderd. De Stichting Fulbright Commission the Netherlands plaatst gegevens van personen die informatie vragen, die niet direct beschikbaar is, op mailinglijsten voor toekomstig gebruik en zal ieder verzoek om de gegevens uit een dergelijke lijst te verwijderen direct honoreren.

 

Persoonsgegevens van andere personen dan (aspirant-)deelnemers

De Stichting Fulbright Commission the Netherlands verwerkt en slaat niet alleen gegevens op van (aspirant-)deelnemers aan programma’s en afnemers van specifieke dienstverlening, maar ook van personen binnen organisaties en bedrijven waarmee een werkrelatie wordt onderhouden. Deze gegevens worden bewaard voor zover dit voor de uitvoering van werkzaamheden nuttig en nodig is. Het betreft over het algemeen slechts die gegevens die nodig zijn om de persoon binnen het bedrijf of organisatie te kunnen bereiken en de eventuele correspondentie die met betrokkene is gevoerd.

 

Persoonsgegevens van bezoekers informatiecentrum

De Stichting Fulbright Commission the Netherlands legt van iedere bezoeker aan het informatiecentrum en van ieder die gebruik maakt van de diensten van de studievoorlichter een klein aantal gegevens vast. Dit is nodig voor rapportages aan de subsidiënten en voor het meten en verbeteren van de dienstverlening. Dergelijke gegevens worden nooit aan derden doorverkocht of ter beschikking gesteld.

 

Toestemming van ouder(s) of voogd

In geval een persoon die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt een aanvraag indient voor deelname aan een van de programma’s, zal de ouder(s) of voogd om schriftelijke instemming worden gevraagd. Deze instemming betekent dat de ouder(s) of voogd te kennen geeft deze privacyverklaring te kennen.

Amsterdam, juli 2019