Privacyverklaring

 Trailblazer Opportunity Scholarship

Stichting Fulbright Commission the Netherlands 

Nieuwezijds Voorburgwal 19 

1012 RC Amsterdam 

Kvk: 68278195 

Inleiding 

De stichting Fulbright Commission the Netherlands, hierna ‘Fulbright Commission’, bevordert  wederzijds begrip tussen Nederlandse en Amerikaanse staatsburgers. Daartoe voert de Fulbright  Commission een aantal programma’s uit, waaronder de Trailblazer Opportunity Scholarship, dat vwo scholieren in staat stelt een jaar te studeren aan een Amerikaanse campusuniversiteit met een volledige studiebeurs.

De Fulbright Commission verwerkt, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens in het  kader van de Trailblazer Opportunity Scholarship.

Persoonsgegevens is alle informatie die direct over jou gaat, of naar jou te herleiden is. ‘Verwerken’  is eigenlijk alles wat je met die informatie kunt doen, zoals het verzamelen, opslaan en verwijderen  daarvan. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

In deze privacyverklaring Trailblazer Opportunity Scholarship (‘Privacyverklaring’) leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens als je je aanmeldt voor de Trailblazer Opportunity Scholarship en als je aan dit programma deelneemt.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door.

Ben je een gezinslid van een (kandidaat-)deelnemer aan de Trailblazer Opportunity Scholarship? Zie: ‘E. Gezinsleden’ van deze Privacyverklaring.

Als je vragen of een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan  contact met ons op via e-mail: csp@fulbright.nl of per post Fulbright Commission the Netherlands,  Nieuwezijds Voorburgwal 19, 1012 RC Amsterdam, t.a.v. Privacy officer.

1. SELECTIEPROCEDURE 

Als je je aanmeldt via de website dan vragen wij je om ons aanmeldformulier in te vullen en een  aantal bijlagen toe te sturen. Ook ontvangen wij, op jouw verzoek, jouw cijferlijsten van jouw school en referenties van jouw referenten.

De Fulbright Commission verwerkt de persoonsgegevens uit deze informatie voor onze  selectieprocedure (‘gerechtvaardigd belang’) en meer specifiek voor de volgende doelen:

 1. jouw aanmelding voor deelname aan de Trailblazer Opportunity Scholarship te beoordelen; 2. contact met jou en/of jouw ouders op te kunnen nemen om selectiegesprekken in te  plannen en om je op de hoogte te houden van het verloop en de uitkomst van de  selectieprocedure;
 2. contact op te nemen met door jou opgegeven referenten en referenties na te gaan; en 4. het voeren van een deugdelijke administratie over onze selectieprocedure.

Meer informatie over deze verwerking van jouw persoonsgegevens in ons aanvraagdossier op  grond van gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f Algemene verordening gegevensbescherming  (‘AVG’)) kun je hieronder vinden.

Een toelichting op de categorieën persoonsgegevens tref je aan in Bijlage 1 van deze  Privacyverklaring.

Categorie persoonsgegevens  Doel  Bron
Contactgegevens  1, 2, 3, 4 Kandidaat
Identificatiegegevens  1, 4 Kandidaat
Persoonlijke kenmerken  1, 3, 4 Kandidaat,

Referenten,

Testorganisatie

Gezinssamenstelling  1, 4 Kandidaat
Gegevens over opleiding  1, 3, 4 Kandidaat,

School

kandidaat

Gegevens over werkervaring  1, 3, 4 Kandidaat
Gegevens over vrijetijdsbesteding  en interesses 1, 3, 4 Kandidaat
Gegevens over budget  1, 4 Kandidaat

 

2. DEELNAME PROGRAMMA 

Als je wordt geselecteerd voor de Trailblazer Opportunity Scholarship en je besluit om je definitief aan  te melden dan sluit de Fulbright Commission een Deelnameovereenkomst met jou en met jouw  ouders waarin we afspraken maken over jouw deelname aan het programma. Op  grond van de Deelnameovereenkomst voert de Fulbright Commission de volgende activiteiten uit:

 1. algemene informatievoorziening aan deelnemer en ouders;
 2. vinden van plaatsings- en beursmogelijkheden;
 3. ondersteuning bij aanmelding en tijdens de plaatsingsprocedure;
 4. verstrekken van een studiebeurs;
 5. ondersteuning tijdens verblijf;
 6. verstrekken deelnamebewijs

Om deze Deelnameovereenkomst uit te kunnen voeren, verwerken wij de hieronder opgenomen  categorieën persoonsgegevens. De grondslag voor deze verwerkingen is art. 6 lid 1 sub b AVG  (‘uitvoeren van een overeenkomst’).

Categorie persoonsgegevens  Doel  Bron
Contactgegevens  1 t/m 6 Kandidaat
Identificatiegegevens  1 t/m 4 Kandidaat
Persoonlijke kenmerken  1 t/m 4 Kandidaat, Referenten,  Testorganisatie
Gezinssamenstelling  2,3 Kandidaat
Gegevens over opleiding  2,3 Kandidaat, School

kandidaat

Gegevens over werkervaring  2,3 Kandidaat
Gegevens over vrijetijdsbesteding  en interesses 2,3 Kandidaat
Gegevens over budget  2,3 Kandidaat, Ouders

kandidaat

Financiële informatie  2,3 Kandidaat, Ouders

kandidaat

Programma informatie  1 t/m 5 Kandidaat, Amerikaanse  universiteit
Visuminformatie  3 Kandidaat, Amerikaanse  universiteit

 

Zoals volgt uit de Deelnameovereenkomst is deelname aan het programma alleen mogelijk als je  tijdig alle benodigde formulieren, volledig ingevuld en ondertekend, bij de Fulbright Commission  aanlevert. Het niet tijdig aanleveren van gegevens kan tot vertraging van jouw aanmelding en de  aanmelding van anderen bij een Amerikaanse universiteit leiden. Lever je bepaalde informatie niet

of niet volledig aan dan kan dit ertoe leiden dat geen aanbieding van Amerikaanse universiteiten  kan worden verkregen of dat je niet kan worden geplaatst. Ten gevolge, zal geen studiebeurs door de Fulbright Commission worden verstrekt.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken waar dat nodig is voor onze hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 1. het voeren van een deugdelijke administratie van de deelname aan het programma; 2. verbetering van onze dienstverlening;
 2. het bijhouden van een deelnemersarchief;
 3. het afhandelen van vragen of klachten; en
 4. het bepalen en verdedigen van onze positie c.q. rechten in het geval van een geschil.

of wanneer die verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (art. 6  lid 1 sub c AVG).

Informatie over gezondheid

Wij zullen je vragen om uitdrukkelijke toestemming (artikel 6 lid 1 sub a en artikel 9 lid 2 sub a AVG) om informatie over jouw gezondheid te verwerken zodat wij daarmee rekening kunnen houden bij  de selectie van de Amerikaanse universiteiten die wij aan jou voorstellen, de Amerikaanse universiteit in de gelegenheid te stellen om voorzieningen te treffen waar nodig en wij hiermee  rekening kunnen houden in de ondersteuning tijdens jouw verblijf.

Als je toestemming geeft voor de verwerking van deze gegevens dan heb je het recht om deze  toestemming te allen tijde weer in te trekken. De Fulbright Commission zal deze gegevens dan  vernietigen. Wij wijzen er op dat als wij deze gegevens niet (langer) kunnen verwerken dit invloed  kan hebben op de selectie van voor jou geschikte universiteiten en op de wijze waarop wij  ondersteuning kunnen bieden tijdens jouw verblijf in de Verenigde Staten. Verwerkingen die  hebben plaatsgevonden voordat je jouw toestemming intrekt blijven rechtmatig.

Foto’s 

Na jouw selectie organiseren wij een oriëntatiebijeenkomst en enkele vervolgbijeenkomsten. Bij  aanvang van die (en andere) evenementen vragen wij altijd om toestemming om foto’s te mogen  maken. Wij treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat er geen foto’s van je worden  genomen als je dat niet wenst.

3. ALUMNI PROGRAMMA 

Na jouw deelname ben je een Alumna/nus van de Fulbright Commission en verwerkt de  Fulbright Commission jouw contactgegevens om met jou in contact te blijven en je uit te nodigen  voor voorlichtingen en alumni evenementen (‘gerechtvaardigd belang’).

Als je niet wil dat wij jouw contactgegevens verwerken voor onze alumniactiviteiten dan kun je dit  aangeven via de opt-out in de Deelnameovereenkomst. Je kunt ook op ieder later moment  bezwaar maken tegen het gebruik van jouw contactgegevens voor deze activiteiten door middel van de opt-out in onze elektronische correspondentie of door een e-mail te sturen aan:  csp@fulbright.nl. Wij zullen jouw gegevens dan niet meer voor dit doel gebruiken.

Als je hiervoor toestemming geeft (artikel 6 lid 1 sub a AVG) dan kunnen wij jouw contactgegevens  (e-mailadres en telefoonnummer) delen met huidige en toekomstige deelnemers aan onze programma’s zodat zij contact met jou kunnen opnemen en kunnen leren van jouw ervaringen. Deze toestemming kun je te allen tijde weer in te trekken door een e-mail te sturen aan: csp@fulbright.nl. Verwerkingen die hebben plaatsgevonden voor de intrekking van jouw  toestemming blijven rechtmatig.

4. GEZINSLEDEN 

Wij verwerken contactgegevens en budgetinformatie van de ouders en informatie over de  gezinssamenstelling van (kandidaat-)deelnemers aan Trailblazer Opportunity Scholarship omdat dit noodzakelijk is voor:

 1. het inschatten van de toelatingskansen van de kandidaat en de organisatie van de  selectieprocedure (‘gerechtvaardigd belang’ Fulbright en de kandidaat); en 2. de uitvoering van de Deelnameovereenkomst die met de deelnemer en zijn/haar ouders  wordt gesloten (‘uitvoeren overeenkomst’ dan wel voor zover het om personen gaat die geen partij zijn bij deze overeenkomst, ‘gerechtvaardigd belang’ Fulbright en de  deelnemer).

Om aanvragen voor beurzen en/of kostenreductie bij Amerikaanse universiteiten te kunnen doen, en de Trailblazer Opportunity Scholarship toe te kennen, hebben wij tevens financiële informatie van de ouders nodig zoals gegevens over (gezins)inkomen,  spaargeld en andere bezittingen, uitgaven en financiële bijzonderheden. Tevens kan het nodig zijn  om bij de aanvraag een kopie belastingaangifte en/of bankafschrift te overleggen. Zoals hieronder onder H. besproken  wordt deze financiële informatie bij terugkeer van de deelnemer uit het dossier verwijderd.

De hieronder opgenomen informatie is ook van toepassing op (de persoonsgegevens van)  gezinsleden van de (kandidaat-)deelnemer.

5. ONTVANGERS 

Binnen de Fulbright Commission krijgen uitsluitend die personen toegang tot jouw  persoonsgegevens die die gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Tijdens de selectieprocedure deelt de Fulbright Commission jouw aanvraag met externe leden van  de selectiecommissie. Dit kan bijvoorbeeld een Amerikaanse student zijn die in Nederland  studeert. De Fulbright Commission sluit met die externe leden een

geheimhoudingsovereenkomst.

Tijdens jouw deelname aan het Trailblazer Opportunity Scholarship deelt de Fulbright Commission jouw  persoonsgegevens met Amerikaanse universiteiten om jouw plaatsing bij een Amerikaanse  universiteit te realiseren en de universiteit in staat te stellen om jou academische en persoonlijke  begeleiding te bieden tijdens je verblijf.

Verder delen wij jouw persoonsgegevens met verwerkers die namens ons persoonsgegevens  verwerken, zoals onze cloud provider/IT dienstverlener, en met externe adviseurs, zoals advocaten  of fiscalisten, toezichthouders en/of de rechter om rechten vast te stellen of ter verdediging van of tegen claims. De Fulbright Commission heeft een verwerkersovereenkomst met al deze partijen.

Jouw persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden. Evenmin worden zij ter beschikking  gesteld aan de media. Indien journalisten verzoeken in contact te komen met (ex-)deelnemers aan  de programma’s van de Fulbright Commission, dan verstrekt de Fulbright Commission alleen  gegevens na voorafgaande toestemming van die (ex-)deelnemer. In de regel zullen wij de (ex- )deelnemer echter vragen om zelf contact op te nemen met de journalist.

6. DOORGIFTE 

Voor de doorgifte van jouw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten nemen wij maatregelen  om te voldoen aan de vereisten van de AVG.

7. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS 

Intrekken aanmelding 

Als je besluit om jouw aanvraag in te trekken dan bewaren wij jouw contactgegevens en jouw  verzoek tot intrekking voor het geval je in de toekomst een nieuw deelnameverzoek aan een  Fulbright programma doet. Jouw aanvraagdossier wordt verwijderd.

Aanmelding niet succesvol 

Als je niet wordt geselecteerd dan bewaren wij jouw contactgegevens voor het geval je in de  toekomst een nieuw deelnameverzoek aan een Fulbright programma doet. Jouw aanvraagdossier  bewaren wij gedurende één jaar.

Aanmelding succesvol 

Na jouw terugkeer uit de Verenigde Staten vernietigen wij de volgende gegevens: financiële  gegevens (zie hiervoor onder E.), gegevens over gezondheid en kopie paspoort.

De rest van jouw dossier bewaren wij na jouw terugkeer nog twee jaar behoudens voor zover er  een langere wettelijke bewaartermijn van toepassing is of voor zover het gaat om:

 1. jouw naam, geboortedatum en vervolgopleiding (deelnemersarchief),
 2. jouw contactgegevens (Alumni Programma, tenzij je gebruik maakt van de opt-out, en voor kennismaking nieuwe deelnemers als je daar toestemming voor hebt gegeven).

Wij kunnen persoonsgegevens langer bewaren dan de hierboven opgenomen termijnen indien dit  noodzakelijk is in verband met een lopende procedure of een (dreigend) geschil.

8. JOUW RECHTEN 

Je hebt het recht om de Fulbright Commission te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (‘inzagerecht’) of om deze te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn (‘recht op  rectificatie’).

Onder omstandigheden kun je ons ook verzoeken om:

 1. jouw persoonsgegevens te wissen (‘recht op vergetelheid’) bijvoorbeeld als je een door jou  eerder gegeven toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking is; 2. de verwerking daarvan te beperken (‘recht op beperking’); of
 2. om gebruik te maken van het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor gegevens die de Fulbright Commission van jou heeft ontvangen en als de Fulbright Commission die gegevens digitaal verwerkt omdat je daarvoor toestemming hebt gegeven of om een overeenkomst met jou uit te voeren.

Je kunt voorts bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens op grond van  gerechtvaardigd belang vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen of  wanneer wij die persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van direct marketing.

De Fulbright Commission wijst er op dat de hiervoor genoemde rechten uit de AVG niet absoluut  zijn. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij niet (volledig) aan jouw verzoek voldoen  bijvoorbeeld omdat er een uitzonderingsgrond uit de AVG of uit de Uitvoeringswet Algemene  verordening gegevensbescherming van toepassing is. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een  situatie dat een beperking van jouw recht nodig is om de rechten en vrijheden van anderen,  waaronder de Fulbright Commission, te beschermen.

Je kunt een verzoek om jouw rechten uit te oefenen sturen naar csp@fulbright.nl of per post  Fulbright Commission the Netherlands, Nieuwezijds Voorburgwal 19, 1012 RC Amsterdam, ter  attentie van Privacy officer. Wij kunnen je om aanvullend bewijs van jouw identiteit vragen om er  zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor  gegevensbescherming als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens niet overeenkomstig de AVG verwerken.

In Nederland is de toezichthouder voor gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens

Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen je op de hoogte brengen van  substantiële of wezenlijke veranderingen. De meest recente versie van deze Privacyverklaring is  tevens beschikbaar op www.fulbright.nl

BIJLAGE 1 – TOELICHTING CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS 

Hieronder tref je een toelichting aan op de categorieën persoonsgegevens:

Contactgegevens

 

Identificatiegegevens

 

 

Persoonlijke kenmerken

 

 

Gezinssamenstelling

 

 

 

Gegevens over opleiding

 

Gegevens over werkervaring

 

Gegevens over vrijetijdsbesteding/interesses

 

Gegevens over budget

 

 

Financiële informatie

 

 

Programma informatie

 

 

 

Visuminformatie

Naam, adres, geslacht, adres, e-mail, telefoonnummer en andere relevante contactgegevens.

 

Naam, adres, e-mail, telefoonnummer, geslacht, nationaliteit, geboortedatum en geboorteplaats en (bij deelname) kopie paspoort.

 

Persoonlijke kenmerken voor zover deze relevant  zijn voor de selectie en inschatting van toelatingskansen, plaatsing bij een Amerikaanse universiteit en het verkrijgen van een beurs/kostenreductie, bijvoorbeeld: karakter, ambitie, motivatie, testscores, referenties, erkenningen en onderscheidingen.

 

Informatie voor zover deze relevant is voor de plaatsing en kans op een beurs en/of kostenreductie bij een Amerikaanse universiteit, bijvoorbeeld: samenstelling van het gezin en of er gezinsleden zijn die Fulbright alumni zijn of in het buitenland hebben gestudeerd.

 

Bezochte scholen, het opleidingsniveau, uitdraai van cijfers en testscores, kopie diploma en eindcijferlijst, in de VS behaalde cijfers, vervolgopleiding.

 

Informatie over bijbaantjes (functie, werkgever, data).

 

Hobby’s, (buitenschoolse) activiteiten.

 

 

Budgetinformatie deelnemers/ouders voor deelname aan programma en (bij deelname) informatie over de kosten van Amerikaanse universiteiten waar de deelnemer is aangemeld en de hoogte van toegekende studiebeurzen.

 

Financiële gegevens van de ouders, waaronder gegevens over (gezins)inkomen, spaargeld en andere bezittingen, uitgaven, financiële bijzonderheden, kopie belastingaangifte of bankafschrift spaarrekening.

 

Informatie over de deelname van de kandidaat aan het  programma, zoals studiewensen en voorkeuren voor een Amerikaanse universiteit, toelatingen en afwijzingen bij Amerikaanse universiteiten en toegekende beurzen, de Amerikaanse universiteit waar deelnemer naartoe gaat, gegevens over verblijf Verenigde Staten, informatie over naleving van de regels van de Amerikaanse universiteit, eventuele waarschuwing of schorsing universiteit, deelnameformulier.

 

Visumdocumentatie voor deelnemer van Amerikaanse universiteit.