Transcripts

Naast de inschrijvingsformulieren en het personal statement verwachten de universiteiten een aantal documenten van je huidige instelling, waaronder transcripts en referentiebrieven. Het verzamelen van deze informatie kost tijd. Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat alle documenten voor de deadline door de Amerikaanse universiteit ontvangen zijn.

Wat is het transcript?

Het transcript is een officieel overzicht van alle vakken en de daarvoor behaalde cijfers die je aan instellingen van hoger onderwijs hebt behaald. De instelling waar de vakken behaald zijn, moet het document waarmerken door het te voorzien van een origineel stempel en handtekening. Aan de hand van dit document beoordelen de instellingen in Amerika of je qua academische achtergrond in aanmerking komt voor de studie waarvoor je je aangemeld hebt.

 

Tips voor het opstellen van een transcript

Ga na of de instelling waaraan je studeert of afgestudeerd bent een Engelstalige cijferlijst (transcript) verstrekt. Als dit niet het geval is moet je je Nederlandse cijferlijsten vertalen. Dit kun je in veel gevallen zelf doen. Het is vaak niet nodig om dit door een beëdigd vertaalbureau te laten doen. De vertaling moet wel worden gewaarmerkt door de instelling waaraan je studeert of afgestudeerd bent en daarnaast dien je altijd de originele Nederlandse cijferlijsten mee te sturen.

Hanteer het Nederlandse studiepuntensysteem en voeg een uitleg van het Nederlandse cijfersysteem bij. Een handige bron hiervoor is de publicatie Education System of the Netherlands, te downloaden via Nuffic. Tevens biedt Nuffic goede Engelstalige omschrijving van het Nederlandse cijfersysteem in vergelijking met die van de VS en de UK. Zie ook onderstaande toelichting voor een uitleg van het beoordelingssysteem van Amerikaanse universiteiten.

Een voorbeeld van een Amerikaans transcript kun je hier downloaden.

Het beoordelingssysteem van Amerikaanse universiteiten

Het is niet mogelijk om het Amerikaanse beoordelingssysteem rechtstreeks om te zetten naar het Nederlandse systeem. In de VS zijn geen algemeen geldende of bindende criteria waaraan beoordelingssystemen moeten voldoen. De waarde van cijfers kan per instelling verschillen. Een A behaald op een topuniversiteit heeft een andere waarde dan een A behaald op een minder hoog aangeschreven instelling. Het is ook niet makkelijk om Nederlandse cijfers om te zetten in Amerikaanse grades. Je dient dus altijd je officiële Nederlandse cijfers in, waarna deze met het diplomawaarderingsdocument van je Nederlandse universiteit door de Amerikaanse universiteit worden omgerekend. Als de universiteit dit niet zelf doet, moet je je transcripts mogelijk laten vertalen door een credential evaluation service.

Enkele voorbeelden van credential evaluation bureaus zijn:

World Education Services (WES)

ECE

 

Credits

In de Verenigde Staten worden de studielast en studieduur van vakken aangegeven met semester credits, quarter credits, semester hours, quarter hours, semester units of quarter units. Om een graad te kunnen behalen moet je voldoende credits, units of hours behaald hebben. Hoeveel van deze eenheden er precies behaald moeten worden verschilt per instelling. In de studiegidsen van de universiteiten staat achter elk vak hoeveel credits er voor gegeven worden.

Meestal staat één credit gelijk aan één contactuur. Als een vak drie credits oplevert, houdt dit in dat je gedurende het semester, trimester of kwartaal drie uur in de week college loopt. Daarnaast staat er voor elk college voorbereidingstijd. Tijdens de bachelorfase is dit meestal twee uur voor ieder uur college. In de graduate fase is de verhouding hoger.

Als practicum een onderdeel vormt van een vak, geldt een andere berekening: twee à drie uur practicum staat gelijk aan één credit.

Bij instellingen die met semester credits werken, geldt meestal dat je 60 credits moet behalen voor een Associate’s graad, 120 credits voor een Bachelor’s graad, tussen de 30 en 60 credits voor een Master’s graad en tussen de 60 en 180 credits voor een Ph.D. graad.

Cijfers

In de VS wordt niet gewerkt met een beoordelingsschaal van 1 tot 10, maar met de letters A, B, C, D, en F. Het volgende overzicht geeft aan wat er in het algemeen bedoeld wordt met deze letters (grades). De percentages kunnen per instelling wat verschillen.

 

Grade    Term      % Goede antwoorden

A               Excellent                 91% of meer

B               Good                        82% tot 90%

C               Fair/Average          75% tot 81%

D               Poor                        69% tot 74%

F                Failing                    68% of minder

 

In de praktijk komt het er meestal op neer dat de docent een A geeft aan twee tot drie leerlingen die het best gescoord hebben voor een examen, ook al hebben ze niet meer dan 70% van de antwoorden goed. De docent gaat er in dit geval namelijk van uit dat het examen niet goed was en dat de waardering aangepast moet worden.

De eindbeoordeling van een vak hangt niet alleen af van het behaalde cijfer bij de eindtoets. Je wordt ook beoordeeld op de deelname aan de les, essays, huiswerk en aanwezigheid.

GPA

De letters A, B, C, en D worden uiteindelijk omgezet in cijfers  zodat het mogelijk is om het totale gemiddelde te berekenen: het grade point average.

A – 4 punten

B – 3 punten

C – 2 punten

D – 1 punt

F heeft geen waarde (0 punten).

Als je voor een vak van drie credits een A gehaald hebt, krijg je daar in totaal twaalf punten (grade-points) voor. Per semester, trimester of kwartaal tel je alle grade-points op en deelt deze door het totaal aantal credits om het grade-point average te berekenen.

Voorbeeld GPA berekening

Voorbeeld

 

 

Vak                                             Grade                      Waarde                  Credits                     Grade-points

 

Scheikunde                                  A                              4                                 3                                            12

 

Algebra                                         C                               2                                 4                                            8

 

Engels                                           B                               3                                 3                                            9

 

Practicum                                    D                               1                                 2                                            2

 

Geschiedenis                              A                               4                                 3                                            12

 

Grade-point average: totaal grade-points / totaal credits = 43/15 = 2.87

Na het tweede en volgende semester heb je een zogenaamd cumulative grade-point average: d.w.z. het totaal van alle studiepunten van alle semesters gedeeld door het totaal behaalde aantal credits.

Om als undergraduate student je studie te kunnen vervolgen moet je op de meeste instellingen een cumulative grade-point average hebben van 2 of hoger. Als je gemiddelde onder de 2 zakt, krijg je een waarschuwing en mag je slechts onder voorbehoud verder studeren (on probation). Als je gemiddeld allemaal A’s en B’s haalt, verdien je zogenaamde honors en ontvang je wellicht een prijs (award).

Om als graduate student je studie te kunnen vervolgen, moet je minimaal een cumulative grade-point average van 3 of hoger hebben. Wordt een C tijdens undergraduate studie nog als gemiddeld beoordeeld, tijdens een graduate studie betekent het dat het betreffende vak niet gehaald hebt. Als je in twee of drie opeenvolgende semesters een C gehaald hebt en je cumulative grade-point average rond de twee zit, zul je het advies krijgen dat je beter met je studie kunt stoppen.