Zomerprogramma

De Fulbright Commission biedt aan studenten aan hbo en universiteit de kans om kosteloos deel te nemen aan een zomerprogramma gefinancierd door het Amerikaanse Department of State (Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Aanmelden

De deadline is inmiddels verstreken, het is niet meer mogelijk om je aan te melden. Mocht het programma volgend jaar opnieuw worden gehouden, dan zal de informatie over de volgende ronde hier worden geplaatst. Tot die tijd vind je hieronder de informatie over het zomerprogramma 2019.

 

Doel

Doel van zomerprogramma’s is om Europese jongeren kennis te laten maken met het studeren op een Amerikaanse campus, leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. De kosten van reis en verblijf en van alle activiteiten worden gedragen door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (U.S. Department of State). Bij de selectie voor dit programma zal de voorkeur gegeven worden aan kandidaten die niet eerder of heel kort in Amerika zijn geweest en weinig reiservaring hebben, bijvoorbeeld vanwege hun sociaal-economische achtergrond. De diversiteit van de kandidaten speelt een belangrijke rol bij het selectieproces.

 

Drie verschillende Programma’s

De Fulbright Commission mag kandidaten voordragen voor drie Summer Institutes. De beslissing tot toelating wordt genomen door het Amerikaanse Department of State, op grond van een gemotiveerde voordracht door de Fulbright Commission en de Amerikaanse Ambassade in Den Haag. Hieronder vind je een beschrijving van de drie programma’s.

 

Study of the U.S. Institutes on Entrepreneurship and Economic Development, University of Tennessee, Chattanooga

Doel van dit programma is om kennis op te doen over sociaal ondernemen. Je leert over de ontwikkeling, geschiedenis, uitdagingen en de successen van sociale ondernemingen in de VS. Verder krijg je aanwijzingen hoe je je kunt inzetten om sociale problemen via ondernemerschap op de kaart te zetten, en krijg je de kans om met Amerikaanse lokale leiders in contact te komen. Onderwerpen kunnen onder andere zijn ethiek in het zakendoen, onderhandelen, opkomende markten en risicoanalyse, micro-krediet, corporate social responsibility, strategische planning en innovatie, vrouwen en minderheden en ondernemen. Het programma op de campus wordt gevolgd door een reis naar een ander deel van de VS om voorbeelden in de praktijk te bezoeken en afgesloten met een bezoek aan Washington D.C. Voor dit programma mag de Fulbright Commission 1 kandidaat voordragen.

 

Study of the U.S. Institutes on Civic Engagement, University of South Carolina

Doel van dit programma is om kennis op te doen over maatschappelijke betrokkenheid. Je leert hoe burgers bijdragen aan de geschiedenis, regering en maatschappij als individuen en als groepen. Hierbij komen onderwerpen als burgerschap, community building, economische ontwikkeling, grassroots activisme, politiek leiderschap, vrijwilligerswerk, mensenrechten, media en dergelijke aan de orde. Studenten zullen ook de mogelijkheid hebben om buiten het klaslokaal kennis te maken met maatschappelijke leiders, ondernemers en vertegenwoordigers van non-profit organisaties. Het programma op de campus wordt gevolgd door een reis naar een ander deel van de VS om voorbeelden in de praktijk te bezoeken en afgesloten met een bezoek aan Washington D.C. Voor dit programma mag de Fulbright Commission 2 kandidaten voordragen.

 

Study of the U.S. Institutes on Youth, Education and Closing the Skills Gap, University wordt nader bekend gemaakt


Doel van dit programma is om te ontdekken hoe technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie, automatisering en robots vormgeven aan hoe we werken, waar we werken, en welke vaardigheden nodig zijn om werk uit te voeren. Tijdens het zomerprogramma worden globale kwesties over de toekomst van werk besproken aan de hand van educatieve, sociale en economische trends. Door middel van een interdisciplinaire benadering onderzoekt dit zomerprogramma welke rol Amerikaanse onderwijsinstellingen, met name de community colleges, spelen bij het aanleren van de vaardigheden die Amerikanen nodig hebben om succesvol te zijn in verschillende werkvelden en sectoren als het bedrijfsleven, de technologie, de wetenschap, het hoger onderwijs, de creatieve sector en vele andere velden. Onderwerpen van het zomerprogramma omvatten, maar zijn niet beperkt tot, communicatie, ondernemerschap, platformeconomieën, globalisering, urbanisatie, innovatie, technologie, bedrijfsontwikkeling, management en de ontwikkeling en omscholing van vaardigheden. Het programma biedt tevens de mogelijkheid om kennis te maken met belangrijke leiders op het gebied van onderwijs en industrie, beleidsmakers, ondernemersorganisaties en andere sleutelfiguren. Het programma op de campus wordt gevolgd door een reis naar een ander deel van de VS om voorbeelden in de praktijk te bezoeken en afgesloten met een bezoek aan Washington D.C. Voor dit programma mag de Fulbright Commission 1 kandidaat voordragen.

 

Wie doen er mee?

De deelnemers kunnen uit heel Europa komen en worden voorgedragen door de Fulbright Commissies uit die landen. In Nederland is dat de Fulbright Commission. Aan elk programma doen in totaal 20 deelnemers mee.

 

Begeleiding

Gedurende dit programma krijgen de deelnemers een mentor toegewezen. Deze wordt geworven onder ouderejaars Amerikaanse studenten. Zij helpen de deelnemers te wennen aan het leven op de campus en kunnen vragen beantwoorden en problemen oplossen.

 

Data en locatie van het programma

De precieze data van het programma zijn nog niet bekend, maar het programma zal plaatsvinden in de periode juni/augustus 2019. De eerste vier weken zijn op de universiteit, de laatste week is een study tour naar een andere plaats/plaatsen. Deelnemers dienen aan het hele programma deel te nemen, en het is niet mogelijk om een aantal dagen later te beginnen of eerder te vertrekken.

 

Opvang en verblijf

De opvang, accommodatie en de faciliteiten zijn van uitstekend niveau en de kwaliteit van het onderwijs en de (bedrijfs)bezoeken eveneens. De universiteiten die de programma’s zullen uitvoeren hebben veel ervaring met het ontvangen en begeleiden van buitenlandse studenten en zullen zover mogelijk adequate mogelijkheden geven tot het praktiseren van het eigen geloof en het naleven van voedingsvoorschriften (zoals halal en kosher eten), passende huisvesting op de campus en uitgebreide mogelijkheden voor sport en ontspanning. Je zult worden gehuisvest op de campus, op een gedeelde kamer met iemand van hetzelfde geslacht. Voor de meeste maaltijden zal worden gezorgd op de campus, er zal slecht (zeer) beperkt mogelijkheid zijn om zelf te koken.

 

Kennis van het Engels

Om voor deelname aan dit
 programma in aanmerking te komen, is behoorlijke kennis van het Engels noodzakelijk. Omdat de deelnemers uit verschillende Europese landen komen, kunnen er verschillen in de Engelse taalbeheersing zijn. In de programma’s wordt rekening gehouden met het feit dat de studenten geen native speakers zijn. De Fulbright Commission bepaalt o.a. door middel van een Engelstalig gesprek of de kandidaten die zij voordraagt voldoende kennis van de Engelse taal hebben.

 

Wat wordt er tijdens het programma van je verwacht?

Dat er geen kosten verbonden zijn om aan dit programma deel te nemen betekent niet dat er niets van je wordt verwacht – integendeel! Je moet voldoende gemotiveerd en in staat zijn om aan het volledige programma deel te nemen en je volledig in te zetten. Dit betekent bijvoorbeeld dat je aanwezig ben bij alle programma-activiteiten, je lessen goed voorbereidt, actief deelneemt aan groepsdiscussies en bezoeken aan instellingen en bedrijven. Ook wordt van je verwacht dat je buiten het lesprogramma deelneemt aan sociale activiteiten. De programma’s zijn intensief, met lessen en bezoeken off-campus, en weinig vrije tijd. Het programma loopt gedeeltelijk door in de weekenden, er is dus geen gelegenheid om deze te gebruiken om andere delen van de VS te bezoeken. Ook is het niet mogelijk om voor de aanvang van het programma te arriveren in de VS, of langer te blijven na het programma. Onvoldoende deelname kan leiden tot uitsluiting van het programma en onmiddellijke terugkeer naar huis.

 

Wat wordt er na het programma van je verwacht?

Na terugkeer wordt er van je verwacht dat je je actief inzet voor de gemeenschap. Dit kan het dorp of de wijk zijn waar je woont, de vereniging waar je actief bent, dan wel een andere soort gemeenschap. Ook wordt verwacht dat je bereid bent eventueel voorlichting te geven aan toekomstige deelnemers. Dit kan betekenen dat de Fulbright Commission je vraagt om aan belangstellenden over je ervaringen te vertellen of mee te helpen bij het werven of selecteren van geschikte kandidaten.

 

Voor wie is het programma bedoeld?

De Fulbright Commission bevordert het wederzijds begrip tussen Nederlanders en Amerikanen. Het belangrijkste middel daartoe is het mogelijk maken van studie en stage van Nederlanders in Amerika en van Amerikanen in Nederland. Naast het geven van
 voorlichting over de mogelijkheden, heeft de Fulbright Commission ook beurzen beschikbaar voor studie op graduate niveau. Dit intensieve zomerprogramma past in het beleid van de Fulbright Commission om te stimuleren dat jonge mensen die gewoonlijk niet beschikken over voldoende middelen en/of het juiste netwerk voor een studie in Amerika toch kunnen gaan. Daarbij richt de Fulbright Commission zich vooral op maatschappelijk betrokken en actieve jongeren, waarbij met name jongeren met een migratie-achtergrond worden aangemoedigd deel te nemen.

De eisen die aan de deelnemers worden gesteld zijn de volgende:

 • Je hebt een open en leergierige houding
  • Je bent maatschappelijk betrokken, blijkend uit feitelijke activiteiten
  • Je bezit eigenschappen waardoor je leiding kunt geven
  • Je hebt goede studieresultaten behaald
  • Je bent op 1 juli 2019 niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 25 jaar
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of je hebt je volledige middelbare schooltijd in Nederland doorgebracht
  • Je studeert op bachelor niveau aan een Nederlandse universiteit of hogeschool, en hebt nog minstens 1 semester voor de boeg na het zomerprogramma
  • Je hebt een goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift
  • Je hebt weinig of geen studie- of reiservaring in het buitenland en je bent nooit eerder in de V.S. geweest (of slechts heel kort).

 

Nadere toelichting op de voorwaarden

Als je studeert aan een universiteit of hogeschool, kun je niet eerder een andere studie hebben gedaan. Je dient nog tenminste één semester in je huidige opleiding voor de boeg te hebben. Bovendien moet je dit studiejaar voldoende studiepunten halen om door te kunnen gaan naar het volgende studiejaar. Maatschappelijke betrokkenheid kan bijvoorbeeld blijken uit het bestuurslidmaatschap van een organisatie met een ideële doelstelling; uit het actief inzetten voor het realiseren van verbeteringen in je omgeving; uit politiek actief zijn; uit actief lidmaatschap van een religieuze organisatie; uit actief lidmaatschap van de milieubeweging e.d. Let op: bij de keuze van kandidaten door de Fulbright Commission spelen voorkeuren gebaseerd op politieke voorkeur, ras, geslacht of godsdienst geen enkele rol!

 

Kosten

Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Department of State) financiert dit programma. Alle maaltijden, lesmateriaal, huisvesting tijdens verblijf, vluchten naar de VS en vervoer in de VS worden betaald. Er zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden aan deelname aan het programma.

 

Selectie

de Fulbright Commission selecteert de kandidaten op grond van het ingediende dossier, eventueel aangevuld met een gesprek (via telefoon of Skype). Tegen een afwijzing kan geen bezwaar worden aangetekend of beroep worden ingesteld.

 

Hoe meld je je aan?

Vul het aanmeldformulier volledig in. Let erop dat je nauwgezet de aanwijzingen volgt (ook die aan de zijkant van het scherm). Een te lang essay of het niet beantwoorden van vragen die verplicht beantwoord moeten worden, betekent dat de aanmelding niet in behandeling wordt genomen. Het aanmeldformulier komt in de herfst van dit jaar online.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met:

Fulbright Commission the Netherlands
Nieuwezijds Voorburgwal 19
1012 RC Amsterdam
Tel. 020-5315930
Email: l.pietersen at fulbright.nl